Jobs Info

GPSC દ્વારા વર્ગ-૧ અને ર ની ૪૭૪ જગ્યાઓ ઉપર ભરતી

ડે. કલેકટર , ડી.વાય.એસ.પી., મામલતદાર, ટી.ડી.ઓ., ટેકસ ઓફીસર , ચીફ ઓફીસર, સિવિલ તથા મિકેનીકલ એન્જીનીયર, સેકશન ઓફીસર, શ્રમ અધિકારી વિગેરે પદો માટે પસંદ થવાની અમુલ્ય તકઃ ઓનલાઇન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ ૩૧ જુલાઇ